LAGER-/VERKSTEDSBYGG STORGATA 86 – ØRJE I MARKER KOMMUNE – Lager/verksted, innvendig avdelt med lettvegg. 2 kjøreporter. regulert med formål forretning/bolig

Storgata 86,
1870 Ørje,

Prisantydning

1 800 000 NOK

Boligtype

Eierform

Annet
Se dokumentasjon Ta kontakt
Boligtype
Næringseiendom
Eieform
Annet
Kommunenr.
0119
Gårdsnr.
92
Bruksnr.
21
Bruksareal
450 m2
Tomteareal
2972 m2 (eiet)

Beskrivelse

EIENDOMMEN
Storgata 86

SALGSOBJEKT / EIERFORM
Lager-/verkstedbygg

SELGER / EIER
Statens vegvesen. Orgnr. 971 032 081.

MATRIKKEL/ANDELSNUMMER/ADRESSE
Gårdsnummer (GNR) , 92, bruksnummer (BNR) , 21.
Storgata 86, 1870 Ørje. Marker kommune. Kommunenummer 0119.Østfold fylke.

ADKOMST
Fra Oslo: Kjør E-18 mot Askim til Ørje. Ca. 85,5 km. Ca. Kjøretid ca. 1t 15 m. Ca. 7 min / 6,7 km til riksgrensen Sverige.

BELIGGENHET
Eiendommen ligger på høyre side av E-18 når man kjører mot Ørje. Kort vei til Ørje sentrum, hvor er et bra utvalg av handels- og
servicetilbud.

BYGNINGER – AREAL
1 etasje: BTA 450 m2 / BRA 430 m2

INNHOLD
1 etasje:
Hall 1: Inngangsdør, kjøreport, hall, lager
Hall 2: Kjøreport, hall, kontor

STANDARD / BESKRIVELSE
1 etasje:
Hall 1: Betong. Vegg: Mur/plater
Hall 2: Betong. Vegg: Mur/plater
Hallene er avdelt med lettvegg som kan fjernes.

TILBEHØR / INNBO / LØSØRE / RENGJØRING
Bygget og tomtene leveres slik eiendommen fremstår i dag. Bygninger/tomt vil ikke bli ryddet og rengjort ved overtakelse. Alt av stein, grus, gjenstander, inventar og søppel som måtte befinne seg i byggene og på eiendommen (tomten) ved overtakelse, overtas av kjøper. Det samme gjelder for alle tekniske installasjoner / rør / tanker med videre over- og under bakken.

OPPVARMING / STRØM /VENTILASJON
Eiendommen er tilknyttet strøm. Det er ukjent om det har vært oljefyr
i drift med nedgrav oljetank under bakken. Anlegget er ikke kontrollert
og evt. pålegg om å frakople anlegg/fjerne tank under bakken er
kjøpers ansvar.

BYGGEÅR
ca. 1964

BYGNING/BYGGEMÅTE
Gulv: Betong. Utvendig kledning: Murstein.

GARASJE/PARKERING
Det er gode muligheter for parkering inne i hallene og/eller ute på
eiendommen.

EIERFORM TOMT
Eiet.

TOMTEN
Vedlagt i salgsoppgaven er to kart fra Ambita datert 20.2.2019 som viser eiendomsgrenser, samt matrikkelbrev og matrikkelsutskrift.
Tomtearealet er 2972,8 m2

BESKRIVELSE TOMT
Tomten er forholdsvis flat delvis gruset / asfaltert.

VEI
Direkte adkomst fra offentlig vei

VANN/KLOAKK
Det er ikke innlagt vann eller kloakk. Det går både vann- og kloakkledning til ytterveggen (private stikkledninger) fra offentlig nett.
Det er mulighet for tilkopling til kommunalt vann og avløp. Det må da sendes søknad til Marker kommune om santitærtilkopling.

KOMMUNALE AVGIFTER
Det betales pr. i dag ikke noe avgift for vann og kloakk. Kommunale avgifter for vann, kloakk og renovasjon er iht gjeldende kommunale satser (se hjemmeside til Marker kommune –
https://www.marker.kommune.no).

INNSTALLASJONER I BYGG, OVER- OG UNDER BAKKEN/ FORURENSING GRUNN
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen har vært benyttet til forskjellig type verkstedsvirksomhet. Alt av installasjoner inne i
byggene og under bakken overtas slik det befinner seg i dag. Det antas at det kan være forurenset grunn. Det som er av forurensning i bygg, installasjoner i bygg og over og under bakken overtas slik det befinner seg og dersom det blir pålagt å fjerne installasjoner/ rense grunn over og under bakken, er det kjøpers ansvar. Det er påvist forurensing på naboeiendommen Storgata 10/ Tjernstubben 1. Se vedlagte skriv fra miljødirektoratet.

REGULERING
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Brårudjordet – Marker kommune. Siste revisjon 14.1.2000. Eiendommen er iht ovennevnte plan regulert til byggeområde forretning/
bolig, merket felt F2 i plan. Ny plan for E-18 berører plankartet. Se planbeskrivelse detaljreguleringsplaner med konsekvensutredning, Statens vegvesen – region øst november 2012 og reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for E-18 Ørje – Riksgrensen, siste revisjon bestemmelser 21.03.2013.).

Det vises til reguleringskart av 14.1.2000, reguleringskart med bestemmelser datert 8.3.2019, utsnittskart datert 14.3.2019 av gammel plan, og utsnittskart datert 14.3.2019 av ny plan.

FERDIGATTEST
Det finnes ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkiv. Kjøper bærer alt ansvar i forhold til dette.

ENERGIMERKING/RADONMERKING
Oppvarmingskarakter Rød- Energikarakter G. Se fullstendig energiattest fra selger som vedlegg til salgsoppgaven. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.
Eiendommen er ikke radonmerket.

EIERSKIFTEFORSIKRING
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring og det er ikke utarbeidet egenerklæringsskjema. Kjøper oppfordres derfor til ekstra nøye å
undersøke eiendommen, gjerne sammen med fagmann.

LÅSESYLDINDRE
Kjøper forplikter seg til å skifte ut alle låsesylindre / adgangsapparater med kode til bygninger ved overtakelse av eiendommen og levere
disse tilbake til selger.

TINGLYSTE HEFTELSER/SERVITUTTER PÅ EIENDOMMEN:
Alle dokumenter som er tinglyst som heftelser samt kopi av grunnboken hvor heftelsene fremkommer, følger som vedlegg til salgsoppgaven.

FORSIKRING
Bygningen er forsikret av eier (selvassurandør).

LIKNINGSVERDI
Likningsverdi fastsettes ikke på eiendommer eid av offentlige selskapet som ikke er skattepliktige. På denne eiendommen er det registrert
likningsverdi på kr. 0 -. Ved overtakelse av eiendommen må man påregne at det vil kunne bli fastsatt ny likningsverdi.

OVERTAGELSE
Etter avtale.

PRISANTYDNING
Kr. 1.800.000,- + off.omk.

OMKOSTNINGER
Dokumentavgift, 2,5% av kjøpesum. Dersom leiligheten.
Selges til prisantydning, bli avgift kr. 4500,-
Panteattest kjøper kr. 172,-
Tingl.gebyr skjøte – Statens Kartverk kr. 525,-
Tingl.gebyr obligasjon BRL – Statens Kartverk kr. 525,-

Sum omkostninger kr. 46.222,-

TOTALPRIS INKLUSIVE OMKOSTNINGER
Kr. 1.846.222,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

BUDGIVNING
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha
legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: tgs@eiendomsnokkelen.no eller SMS: 906 888 15. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet
på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig,informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet
skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis, evt kortere dersom selger/ megler aksepterer det. For at megler skal kunne avholde forsvarlig
budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har
inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrigvises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt i
salgsoppgaven.

HVITVASKINGSLOVEN
Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

SOLGT ‘AS IS’ / SALGSBETINGELSER
Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den var i ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr 93 om avhending av fast eiendom (avhl.), § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt “som han er” el. – Endå om eigedomen er selt “som han er” eller med liknandallment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut fra kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg
noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for
disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

VEDLEGG I SALGSOPPGAVE
Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det takst, energirapport, reguleringsbestemmelser med kart, div. tegninger, matrikkelbrev. Mv. iht.
egen vedleggsoversikt. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis.

MEGLERS VEDLERLAG/UTLEGG (BETALES AV SELGER):
Om meglers vederlag er det avtalt provisjon: kr. 50.000 + mva. I tillegg
dekker selger alle direkte utgifter ved salg, utenom takst, foto og
trykking av salgsoppgaver.

EIENDOMSMEGLERFORETAK:
Eiendomsnøkkelen AS,
Foretaksregisteret org.nr 860 744 392
Akersgata 73B, 0180 Oslo
Tlf.: 21 06 33 60

www.eiendomsnokkelen.no
ANSVARLIG MEGLER:
Tore Georg Stray
Eiendomsmegler MNEF
Tlf.: 906 888 15
Epost: tgs@eiendomsnokkelen.no


Prisantydning
1 800 000 NOK


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Velkommen til visning

  • 26/03/2019, kl 15:00 - 17:00

Adresse

Storgata 86,
1870 Ørje,
Norge

Kontakt megler

Tore Georg Stray

Eiendomsmegler MNEF
90688815 Send e-post
Tore Georg Stray
Finnkode: 142851583.