ÅS KOMMUNE – «HOLSTAD STASJON» – «Vokterbolig» og «Stasjonsbygg» MED CA. 5 MÅL TOMT. RENOVERINGSOBJEKT.

Holstad stasjon,
1434 Ås,

Prisantydning

70 000 NOK

Totalpris

73 092 NOK

Boligtype

Byggeår

1900

Eierform

Eier (Selveier)

Energimerking

G-Oransje
Se dokumentasjon Ta kontakt
Verditakst
70 000 NOK
Boligtype
Næringseiendom
Eieform
Eier (Selveier)
Byggeår
1900
Energimerking
G-Oransje
Kommunenr.
1434
Gårdsnr.
121
Bruksnr.
18
Bruksareal
171 m2

Beskrivelse

Prisantydning og Omkostninger

70 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
1 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 70 000,-))
——————————————————–
3 092,- (Omkostninger totalt)
——————————————————–
73 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Adresse

Holstad stasjon Ås
1434 Ås

Matrikkel

Gnr. 121 bnr. 18 orgnr. 971032081 i Ås kommune

Beliggenhet, adkomst

ADKOMST

I forbindelse med at Statens vegvesen nylig har utført anleggsarbeid ved Askimveien (E-18), ble det etablert en midlertidig anleggsvei over gnr. 62, bnr. 9 og inn til eiendommen gnr. 121, bnr. 18, med midlertidig innkjørsel fra, og utkjørsel til, Åsveien (FV-152).

AVKJØRSESLTILLATELSE
I forbindelse med etablering av ny adkomstvei inn til eiendommen, må det søkes om avkjørselstillatelse.

Statens vegvesen behandler søknader om avkjørsel fra riksveier.

Kommunen behandler alle søknader når veien det søkes om avkjørsel fra inngår i reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter.

Fylkeskommunen behandler søknader om avkjørsel fra fylkesveier.

VEIRETT/PRIVATE AVTALER/ANLEGGSVEI/INN-/UTKJØRSEL M.V
Det er tidligere tinglyst en avtale mellom Staten v/vegsjefen i Akershus, SvA, eier av gnr. 120, bnr. 3 og gnr. 121, bnr. 15 i Ås kommune og Esso Norge AS, Esso, eier av gnr. 62, bnr. 9 og 26 i Ås kommune, vedr. bla. utbyggingsinteresser tilknyttet Holstadkryssset, utbygging av veiserviceanlegg, adkomstrett m.v. (Avtalen følger som vedlegg til salgsoppgaven).

Selger kan ikke garantere at denne avtalen gjelder og om det er gyldig/lovlig adkomstrett inn til eiendommen (gnr. 121, bnr. 18) pr. i dag.

Kjøper oppfordres derfor til ekstra nøye å undersøke muligheter for å etablere lovlig avkjørselstillatelse fra Åsveien (FV-152) med tillatelse fra offentlige myndigheter samt muligheter for å inngå privatrettslig avtale med eier av naboeiendommen (gnr. 62, bnr. 9 i Ås kommune) om etablering av veirett/veitrasé/avtale om opparbeidelse og vedlikehold av vei mv.

Kjøper må akseptere at Statens vegvesen skal kunne bruke inn/utkjørsel fra Åsveien og anleggsvegen som går over gnr. 121, bnr. 18, frem til ferdigstillelse av anleggsarbeidene/grøftearbeidene langs Askimveien (E 18).

Anleggsarbeidene er forventet ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2021, men det kan ta lengre tid.

Den midlertidige inn/utkjørselen til Åsveien (FV-152), skal fjernes av Statens vegvesen etter at anleggsarbeidene ved Askimveien (E-18) er ferdigstilt. Det settes opp betongblokker noen steder.

Selve riggplassen/annet bearbeidet areal som måtte være utført på denne eiendommen og på nabotomten gnr. 62, bnr. 9 blir værende.

Dersom anleggsveien som går over, og betongblokker som står på naboeiendommen (gnr. 62, bnr. 9, Åsveien 200) må fjernes og tomten til gnr. 62, bnr. 9, Åsveien 200 må tilbakeføres til sin opprinnelige stand, er dette selgers (Statens vegvesen) sitt ansvar å bekoste og å utføre. Det samme gjelder også annet tomteareal til gnr. 62, bnr. 9, Åsveien 200 som eventuelt er/blir berørt av anleggsarbeidene.

BELIGGENHET/BESKRIVELSE AV NÆROMRÅDET
Eiendommen er beliggende i et åpent jordbrukslandskap, like ved Holstadkrysset, mellom Åsveien (E-18) og Askimveien (FV-492), på høydedragene rundt Østensjøvannet.

Eiendommen ligger inntil E18, med støy og antatt luftforrurensning fra veien.

Eiendommen grenser til bla. Østensjøvannet naturreservat, som er et fredet område i medhold av lov om naturvern. Formålet med vernet, er å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, samt å bevare et vakkert landskapselement.

AVSTANDER/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON
Ca- 5-7 min til Ås sentrum og Norges miljø og biovitenskaplige Universitet (NMBU). Det er ca. 4 min gange til buss (Holstad i Åsveien), med linje 510 og 540N. Ca. 5 min med bil til Ski stasjon, hvor er tog og buss. Ca. 22 min. til Drøbak. Ca. 5-10 min til matbutikk, treningssenter og skoler.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1900

Bygninger og byggemåte

INNHOLD

«Vokterbolig»
1 etg.: Entre, gang, stue, kjøkken, kott (antatt tidligere do-rom).
2 etg.: 2 soverom, knekott.
Kjeller: 2 rom.

«Stasjonsbygg» (Pakkhus/lagerbygg)
1 etg.: Entré, 4 disponible rom.
Loftsrom.

BYGNING/BYGGEMÅTE

«Vokterbolig»

Ytterveggskonstruksjon
Antatt reisverksvegger ukjent isolering. Utvendig liggende kledning, råteskader flere steder.

Grunnmurskonstruksjon
Granitt stein, tegl og betong. Sprekker og skjevheter utover dagens standard.

Utvendige dører og vinduer
Vinduer med to-lag glass fra byggeår i trerammer, dører malt med trerammer. Alle vinduer er skadet.

Takkonstruksjon
Bærende konstruksjoner i taket er av tre. Sal tak konstruksjon. Belagt med flat sement takstein.

Etasjeskillere
Trebjelkelag

«Stasjonsbygg» (Pakkhus/lagerbygg)

Grunn og fundamenter
Antatt leire grunn, granitt/betong fundamentering.

Ytterveggskonstruksjon
Reisverksvegger isolering ukjent. Utvendig liggende kledning, noe råteskader.

Utvendige dører og vinduer
Dører malt med trerammer.

Takkonstruksjon
Bærende konstruksjoner i taket er av tre innebygget belagt med sement takstein.

Etasjeskillere
Trebjelkelag

Eiendommens historie

Holstad stasjon er en tidligere jernbanestasjon på Østfoldbanen (vestre linje). Holstad stasjon ligger i Ås kommune. Stasjonen ble åpnet som lastespor 1897 og oppgradert til stoppested 1913. 1947 ble stoppestedet oppgradert til stasjon, denne ble fjernstyrt 1972. Fra 1989 hadde den status som fjernstyrt kryssingsspor til den ble nedlagt i forbindelse med omlegging av banen mellom Ski og Ås i 1994.

Arealer og fordeling per etasje

«Vokterbolig» SUM: BTA 154 m2. BRA 116 m2.
«Stasjonsbygg» (Pakkhus/lagerbygg): SUM: BTA 64 m2. BRA 55 m2.

«Vokterbolig»
Kjeller BTA: 49m2 / BRA: 29m2. Tak høyde i et rom 1,88 m og et rom 1,71 m ikke målbart areal.
1. etasje BTA: 56m2 / BRA: 51m2. Stue, kjøkken, entre og wc
2. etasje BTA: 49m2 / BRA: 36 m2. Stue, sov, 4 boder

«Stasjonsbygg» (Pakkhus/lagerbygg)
1. etasje BTA: 64 m2 / BRA 55 m2. Entré og 4 disponible rom

Møblering / utstyr

INVENTAR/TILBEHØR
Byggene selges umøblert, uten inventar og løsøre, dog ligger det masse skrot, gamle ødelagte møbler og søppel mv inne i begge bygninger Det som måtte befinne seg av både fastmonterte og løse gjenstander i bygningene ved overtakelse, overtas i den stand det befinner seg av kjøper.

Standard

Generelt:
Begge bygninger er i meget dårlig stand og trenger total renovering. Det er fukt- og råteskader, skjevheter og det kan også være skadedyr og muggsopp. Alle vinduer er knust. Inngangsdører er ødelagt.

«Vokterbolig»
Gulv:Plater/belegg.
Vegg:Malte plater/glassfiberstrie. Panel i kott.
Kjøkken: Innredning er ødelagt. Ikke vann/avløp.
Kott/do-rom: Det har muligens vært en do i kott. Usikkert om vann/avløp har vært innlagt eller om det har vært en tørrdo e.l.

«Stasjonsbygg» (Pakkhus/lagerbygg)
Gulv:Plater/belegg.
Vegg:Malte plater. Panel i gang.

Oppvarming

STRØM
Begge bygg er frakoplet strøm. Hvert bygg har sikringsskap som er ødelagt. Det vedlegges til orientering kopi av tinglyst avtale vedr. rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon på naboeiendommen (vedlegg 7 i salgsoppgaven). Kjøper må selv evt. inngå avtale med nettilbyder om fremføring av strøm til eiendommen og evt. tinglysning av privatrettslige avtale om fremføring av strømlinjer over naboeiendommer.

OPPVARMING
Det har antatt vært elektrisk oppvarming i begge bygg. Antatt tidligere vedovn i «Vokterbolig». Pipe er antatt defekt/ødelagt.

Parkering

Det er ikke opparbeidet noen parkeringsplass på eiendommen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

BESKRIVELSE AV TOMTEN
Tomten er kupert og delvis opparbeidet. Jord / gruset / delvis naturtomt. Delvis trær / busker. Det er antatt at grunn er leire. Gode solforhold.

EIERFORM TOMT
Selveiet tomt.

TOMTEAREAL
5.567,3 m2 iht matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev).

FORURENSING
Da eiendommen ligger like ved E18 og at det eiendommen tidligere vært benyttet til jernbanestasjon og at det i den senere tid har vært en del anleggsarbeider like ved eiendommen, medfører at tomt/bygninger kan være forurenset. Eventuelt pålegg om å rense grunn/bygninger er kjøpers ansvar.

MARIN LEIRE/KVIKKLEIRE
Eiendommen ligger i område med stor fare for marin leire / kvikkleire, iht opplysninger fra Statens vegvesen, som har fått utført grunnundersøkelser i området og kartutsnitt som vises på
«Follo-kart» i database til Nasjonal database for grunnundersøkelser «NADAG».
Det vedlegges kopi av kartutsnitt fra «Follokart» og fra «NADAG», samt rapport fra Veglaboratoriet – Geoteknisk seksjon, rapp. Nr. C29A fra 3.1.1962 og rapport fra Multiconsult, utarbeidet 14.09.2020. Begge rapporter viser at det er kvikkleire i området.

Det vedlegges også kart over leire/kvikkleire, mottatt av Ås kommune. Dette kartet viser iht tegnforklaring at det er liten/stor sett fraværende mulighet for marin leire. Dette stemmer ikke med opplysninger gitt i opplysninger under punkt 1 og iht telefonsamtale med Ås kommune, Enehet for byggesak og geodata v/oppmålingsingeniør Ragne Lundanes den 23.3.2021

Med bakgrunn i ovennevnte kart/rapporter, oppfordres derfor kjøper til ekstra nøye å undersøke grunnforhold på eiendommen før budgivning. Henvendelser om dette kan rettes til Norges vassdrags- og energdirektorat (NVE), NADAG, Statens vegvesen og Ås kommune.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har ikke innlagt vann eller avløp. Det er usikkert om det tidligere har vært tilknyttet vann/avløp og kjøper oppfordres derfor til ekstra nøye å undersøke om det er mulig å tilknytte eiendommen til vann/avløp.

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser for eiendommen, iht pkt 3 i Reguleringsplan med ID 129:

Pkt. 3. Spesialområde – bevaring/byggeområde og rasteplass (Holstad stasjon)

Området skal brukes til rasteplass i tilknytning til veiserviceanlegget. Eksisterende stasjonsbygninger skal bevares og fortrinnsvis brukes til funksjoner tilknyttet rasteplassen og veiserviceanlegget. Ved eventuelle eksteriørmessige endringer skal det gamle stilpreget opprettholdes eller tilbakeføres. Søknader om endring eller rehabilitering skal forelegges fylkeskultursjefen til uttalelse før de behandles av kommunen. Området skal ha adkomst via området for veiserviceanlegg.

Se alle gjeldende planer under. Disse følger som vedlegg til salgsoppgaven

Kommuneplaner
Id KPL_15-27
Navn Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 03.02.2016
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3021/GjeldendeBestemmelser/KPLAN_15-
27_bestemmelser.pdf
Delarealer 5 567 m
Arealbruk Næringsbebyggelse, Nåværende

Reguleringsplaner
Id 129
Navn Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkrysset med veiserviceanlegg m.m.
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 20.06.2001
Bestemmelser http:// webhotel2.gisline.no/ GisLinePlanarkiv/ 3021/ Gjeldende Bestemmelser 129_bestemmelser. pdf

Delarealer 2 469 m
Formål Garasjeanlegg/bensinstasjon
Delareal 2 467 m
Formål Bevaring av bygninger

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (500 meter)
Id 328
Navn Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse
Status Planforslag
Plantype Områderegulering

ARBEID MED E-18 (ASKIMVEIEN) – RETVEDT – VINTERBRO
Se vedlagte reguleringsplan, med plannr. R-286. Reguleringsplanen skal gi nødvendig grunnlag for gjennomføring og utbygging av ny E18 på strekningen mellom Retvet og Vinterbro.

Se også Statens vegvesen, link:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e18orjevinterbro/Retvet-Vinterbro.

KULTURMINNERAPPORT

Det gjøres spesielt oppmerksom på at begge bygninger er registrert i SEFRAK registeret, se vedlegg til salgsoppgaven «Kulturminnerapport».

«Vokterboligen» (Benevnt som «STASJONSBYGNINGEN, HOLSTAD ST. ÅS» i kulturminnerapporten, er registrert som «Annet SEFRAK-Bygg.

«Stasjonsbygningen» (Pakkhuset/lagerbygg) – (Benevnt som PAKKHUSET, HOLSTAD ST. ÅS i kulturminnerapporten) er registrert som meldepliktig iht Kulturminnelova § 25.

Kulturminnerapporten innebærer at det er strenge restriksjoner i forhold til eventuelle endringer som kan og skal utføres på bygninger. Kjøper oppfordres derfor ekstra nøye å undersøke med kommunen og fylkeskommunen (evt. Riksantikvaren) om hva som kan gjøres av endringer på byggene før tiltak iverksettes.

TIDLIGERE SØKNAD OM RIVING AV BEBYGGELSE

Det vises til vedlegg 25, 26 27 og 28 i salgsoppgave. Det gjøres spesielt oppmerksom på at selger, Statens vegvesen, tidligere har søkt om å rive bebyggelsen, men fått avslag på dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

TINGLYSTE HEFTELSER GNR. 121, BNR. 18
Ingen tinglyste heftelser registrert.

LOVBESTEMT PANT I FAST EIENDOM
Det vises til lov om pant (Panteloven) § 6.1: Lovbestemt pant i fast eiendom.

(1)For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom
skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:

a)avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, b)feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c)årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
(3) I eierseksjoner har seksjonseierne panterett etter panterett som nevnt i første og annet ledd, men foran alle andre heftelser, for krav på dekning av deres forpliktelser overfor sameiet, i samsvar med eierseksjonsloven § 31 første ledd.

(4) Panterett etter første til tredje ledd har rettsvern uten tinglysing og kan ikke tinglyses. Bestemmelsen i § 1-4 gjelder ikke. For andre lovbestemte panterettigheter i fast eiendom gjelder de samme regler om rettsvern og tinglysing som for rettsstiftelser i fast eiendom ellers.

Ferdigattest

Det foreligger ikke byggemelding, tegninger, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkiv på eiendommen/ bygninger.

Prisantydning

70 000,-

Takst / tilstandsrapport

Markedsverdi : 70 000,-

FORMUESVERDI FOR INNTEKTSÅRET 2020
Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen. Kjøper må påregne at formuesverdi vil fastsettes etter kjøp.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje – Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne eiendommen.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

OVERTAKELSE

Eiendommen er ledig for overtakelse. Overtakelse kan tidligst skje én måned fra budaksept og senest 2 måneder fra budaksept. Budgivere bes opplyse i budet ønsket
overtakelsesdato innenfor dette intervallet.

Overtakelse må skje på en arbeidsdag kl. 12.00.

RENGJØRING

Eiendommen (tomt og bygninger) selges slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet for noen gjenstander/søppel o.l og heller ikke rengjort ved overtakelse.

ÅPENT SKJØTE
Selger aksepterer ikke åpent skjøte (in-blanco skjøte).

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Eiendommen skal utlyses for salg på det åpne marked og det skal avholdes fellesvisning før budgivning kan finne sted. Bud vil ikke bli akseptert før visning. Alle bud skal inngis til eiendomsmegler.

BUDGIVNING

Bud skal ikke ha kortere akseptfrist enn minimum 30 minutter fra inngivelse av bud. Alle bud som inngis med kortere akseptfrist enn 30 minutter fra inngivelse, vil bli avslått. Eiendomsmegler kan gi instruks om at akseptfrist skal være lenger enn 30 minutter, etter samtykke fra selger. Se for øvrig budregler i vedlagte Forbrukerinformasjon om budgivning som følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Bud skal inngis enten i henhold til pkt. 1 eller pkt. 2 under:

PKT 1. BUDGIVNING MED BANK-ID

Benytt «Gi bud»-knappen på eiendommens annonse på Finn.no, for å registrere ditt bud elektronisk.

«Gi bud»-knappen åpner nettsiden TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet.

Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk inn i budjournalen på den respektive eiendommen.

Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID.

Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler.

Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering pr. SMS om at budet er mottatt.

Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som du allerede har mottatt.

Budforhøyelser registreres også automatisk inn i meglersystemet.

PKT 2. BUDGIVNING MED MANUELT BUDSKJEMA
Bud kan evt. inngis skriftlig ved komplett utfylling av budskjema som er vedlagt i salgsoppgaven.

Utfylt og signert budskjema skal sammen med m/kopi av legitimasjon (pass eller førerkort), sendes til eiendomsmegler på e-post til: tgs@eiendomsnokkelen.no.

Eventuelt kan det tas foto av utfylt budskjema og legitimasjon, som kan sendes til SMS: + 47 906 888 15.

Alternativt kan utfylt og signert budskjema innleveres direkte til ansvarlig eiendomsmegler for oppdraget ved fysisk levering til Eiendomsnøkkelen AS, kontoradresse: Kjølberggata 27,

ALLE BUD/BUDFORHØYELSER MÅ INNGIS SKRIFTLIG/ELEKTRONISK, ENTEN IHT ALT. 1 ELLER ALT. 2. MUNTLIGE BUD VIL IKKE BLI VIDEREFORMIDLET ELLER AKSEPTERT.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt ‘som den er’

SELGERS KJENNSKAP TIL EIENDOMMEN / SOLGT «AS-IS»
Salgsobjektet har i lengre vært ubenyttet/ubebodd. Selger har ikke selv brukt/bebodd eiendommen og kjenner derfor ikke til skjulte feil eller mangler. Undersøk derfor eiendommen og bebyggelse ekstra nøye, og gjerne sammen med en fagmann.

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøperes besiktigelse, jfr. avhendingsloven § 3-9.

Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Det vises nedenfor til avhendingslovens §§ 3-7 til 3-10:

§ 3-7.Manglande opplysning om eigedomen
Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt. Vert endra med lov 7 juni 2019 nr. 20 (ikr. frå den tid Kongen bestemmer).

§ 3-8.Uriktig opplysning om eigedomen
Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren. Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje
i tide er retta på ein tydeleg måte. Vert endra med lov 7 juni 2019 nr. 20 (ikr. frå den tid Kongen bestemmer).

§ 3-9.Eigedom selt «som han er» e.l.
Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Vert endra med lov 7 juni 2019 nr. 20 (ikr. frå den tid Kongen bestemmer).

§ 3-10.Synfaring og anna forundersøking
(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått.

(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om eigedomen.

Dersom vedtatte/nye endringer i avhendingsloven skulle trå i kraft før bud er akseptert, vil de nye endringene gjelde for salget.

Lov om hvitvasking

HVITVASKINGSLOVEN
Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

PERSONVERNOPPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personvernopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

 


Prisantydning
70 000 NOK
Totalpris
73 092 NOK
Verditakst
70 000 NOK
Omkostninger
3092
Forkjøpsrett
Nei


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Velkommen til visning

  • 24/04/2021, kl 14:00 - 16:00
  • 26/04/2021, kl 17:00 - 18:00

Adresse

Holstad stasjon,
1434 Ås,
Norge

Kontakt megler

Tore Georg Stray

Eiendomsmegler MNEF
22993380 90688815 Send e-post
Tore Georg Stray
Finnkode: 212451787.